Повече информация за FActs!

FActs! е сериозна образователна игра-анкета, в която отговарящият е играч с графичен аватар и всеки въпрос е представен с анимирани графики. Една игра отнема 5-8 минути, а за да достигне до възможно най-много тийнейджъри по безопасен начин, играта-анкета е дигитална и достъпна онлайн на всякакви устройства.

Играта се състои от 4 сценария с 10 въпроса за това какво знаят тийнейджърите за фертилността и репродуктивното здраве. Сценариите обхващат места от ежедневието на младежите – в училищния двор, на парти, в залата за фитнес и на гости у по-големия брат. След като завърши всеки сценарий, играчът може да види колко звезди е събрал въз основа на своите правилни/грешни отговори.

Тъй като играта-анкета също така има за цел да повиши нивото на осведоменост сред тийнейджърите за репродуктивното им здраве, FActs! предоставя кратка информация по съответната тема след всеки въпрос и така има моментален образователен ефект върху тийнейджърите, които играят играта. Информацията, предоставяна в играта, е подготвена и верифицирана от лекари и психолози на ESHRE.

GDPR: В играта-анкета не се събира лична информация и участниците ще останат анонимни. FAcst! събира данни само за пол, възраст и информация за държавата на тийнейджърите. Всички завършени докрай анкети се съхраняват в централизирана база данни, където те ще се обработват, обобщават и експортират като отчети за по-нататъшен научен анализ и изготвяне на обобщени доклади за нивото на осведоменост сред тийнейджърите в европейските държави. Получената информация ще се използва за застъпнически кампании на национално и европейско ниво за внедряване на образователни инициативи по темата за репродуктивното здраве и фертилността в училищата.

За проекта Fertility Awareness

Човешката фертилност е един централен въпрос за обществото и не бива да се приема за даденост на нито един етап от живота. Тъй като раждаемостта намалява постоянно в цяла Европа и броят на европейските граждани с репродуктивни проблеми се увеличава през последните 50 години, репродуктивното здраве и инфертилитетът са поставени в центъра на вниманието на учени, политици, неправителствени организации и други заинтересовани страни. За съжаление, много хора все още приемат своята фертилност за даденост и не полагат грижи за нейното опазване, докато не възникне проблем. Осведомеността по въпросите на репродуктивното здраве и фертилността представлява степента на познание и информираност в обществото по темата за човешката репродуктивна система, жизнения цикъл на фертилността, възможните рискове за репродуктивното здраве и начините за неговото опазване.

Предишни проучвания показват, че онлайн образователните подходи могат да повишат знанията за фертилността и да подкрепят решенията за семейно планиране. Въпреки че открихме увеличение на проучванията, които се фокусират върху осведомеността за репродуктивното здраве, все още липсват достатъчно качество и консистентност в техните изводи. Ето защо решихме да повлияем на тази тенденция, като образоваме младите поколения относно техния фертилен потенциал и рисковете за тяхното репродуктивно здраве чрез Проекта Fertility Awareness (https://fertilityeurope.eu/fertility-awareness/), който има за цел да достигне дигитално до тийнейджърите на възраст 15-18 в европейските страни, за да провери техните знания за фертилността и същевременно да повиши тяхното ниво на информираност чрез дигитални средства.

Другата основна цел на проекта е да предоставим надеждна информация за нивата на осведоменост за фертилността сред младите хора в Европа и така да подпомогнем застъпническите кампании за повече образование в тази сфера на европейско и национално ниво. Установихме, че тийнейджърите знаят по-малко, отколкото трябва да знаят по темите за фертилността и че тийнейджърите са най-възприемчивата популация спрямо информацията за фертилността, което показва, че може да е по-лесно да получат тази информация, когато пътят към родителството е все още в бъдещето пред тях. Освен това анкетираните тийнейджъри споделиха, че им се иска да бяха научили повече за фертилността в училище. Ние вярваме, че образователните интервенции са полезно начинание и могат да увеличат знанията за фертилността в краткосрочен план. Освен това, образованието по репродуктивно здраве следва да бъде съчетано с политики и практики, които подкрепят тийнейджърите да вземат информирани решения относно своята фертилност, като информацията трябва да бъде специално адаптирана за тях. Когато анализирахме образователните подходи, ние установихме, че младото поколение е получило знания за фертилността от неформални ресурси като средствата за масово осведомяване, за които е доказано, че често представят изкривена информация по темата. Последните проучвания стигат до извода, че повече от 50% от тийнейджърите разкриват информация за рискови за здравето си поведения в публични профили в социалните медии. Тийнейджърите обаче намират сериозните образователни игри за много по-ангажиращи, дори и когато са по теми като репродуктивното здраве. Така че, в зависимост от дизайна и формата, сериозните игри могат да предоставят персонализирано съдържание за интервенция, подходящо за дадена група, вместо да бъдат универсални за всички. В допълнение, практикуването на умения чрез игри може да позволи по-голяма устойчивост на уменията във времето и по този начин игрите могат да осигурят анонимност и поверителност, които са важни за потребителите, за да разкрият чувствителна за тях информация. Разбира се, необходими са допълнителни изследвания, за да се увеличи въздействието и да се осигури консистентност на тези интервенции, за да се приложат в реалната практика.

*J.Boivin, An experimental evaluation of the benefits and costs of providing fertility information to adolescents and emerging adults

*P. Juliana et al., What do people know about fertility? A systematic review on fertility awareness and its associated factors 

*EUROSTAT: Population change – Demographic balance and crude rates at national level

*C.Enah et al,Qualitative evaluation of the relevance and acceptability of a web based HIV prevention game for rural adolescents

*S. Ross, Serious games for sexual health

*G. Ella, Avatars using computer/smartphone mediated communication and social networking in prevention of sexually transmitted diseases among North Norwegian youngsters

*D.,Ann,.et al., A systematic review and meta-analysis of interventions for sexual health promotion involving serious digital games